vrijdag 22 maart 2013

Open brief Burgemeester en Schepencollege

Beste burgemeester, beste schepenen, beste gemeenteraadsleden van Groen, sp.a, Open VLD, CD&V,


maandag 25 maart moeten jullie een beslissing nemen over het ontwerpbesluit om de verkavelingsvergunning voor de Meibloemsite in de Brugse Poort goed te keuren.


Reeds 2 jaar volg ik samen met andere buurtbewoners dit dossier op. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat onder jullie begrijpelijkerwijs het dossier (nog) niet zo goed kennen en bovendien is het ontwerpbesluit ook lang en technisch erg complex. Vandaar dat ik jullie graag help met een lijstje, waaruit moet blijken wat jullie in feite al dan niet goedkeuren.


Waarmee gaan jullie akkoord als jullie dit besluitontwerp goedkeuren? Waaraan geven jullie in feite groen licht? Hieronder geef ik een opsomming van het minimum dat je volgens mij moet weten om in eer en geweten een beslissing te nemen over de voorliggende verkavelingsvergunning.


dat 1 van de 4 meest dichtbevolkte sectoren van Gent er nog een pakket woningen bijkrijgt (sector Rooigem heeft nu al tussen de 50 en 100 woningen per hectare, ter vergelijking: verstedelijkt Gent -zonder het haven- en landelijke gebied- was in 2008 goed voor 14,9 w/ha);

dat dit bovendien gebeurt in een sector die er in de huidige periode al een 700-tal nieuwe woningen bijkrijgt;

dat dit gebeurt in een wijk waar de voorbije 10 jaar miljoenen euro's overheidsgeld geïnvesteerd werden, precies om meer zuurstof voor deze buurt te generenen; en dat met dit project precies het omgekeerde effect bereikt wordt (nog meer verdichting, nog minder ruimte)

dat dit gebeurt door middel van een privé-project dat er enkel op gericht is zoveel mogelijk winst te maken en zich helemaal geen snars aantrekt van wie al in deze buurt woont en welke bekommernissen er bij de bewoners leven. Dat met vastgoed momenteel heel veel geld te verdienen valt is geen geheim, maar waarom zet men dergelijke ongeïnspireerde projecten nooit op in minder dichtbevolkte buurten zoals bijvoorbeeld het miljoenenkwartier?

dat dit gebeurt in een wijk die steevast in de top 5 van de Gentse wijken staat wanneer het gaat over één van de volgende tekorten: crèches (200 plaatsen tekort volgens K&G), scholen (voor 2013 nog niet duidelijk, maar nu al zeker bij de 'topwijken' met aanzienlijke tekorten), openbaar bereikbaar groen, openbare bereikbare speelruimte, voorzieningen voor senioren (geen enkele), grote tekorten aan sociale plekken voor vrije tijd en organisaties, grote problemen betreffende parkeergelegenheid, ... (hierbij zijn de effecten van de 700 woningen die er nu al bijkomen momenteel nog niet eens zichtbaar)

dat dit gebeurt in een buurt waar de bruikbare vierkante meters om collectieve zaken te realiseren die ten goede komen aan alle mensen die nu reeds in de Brugse Poort wonen en er wensen te blijven wonen, erg schaars zijn en elke dag schaarser worden. Iedereen weet dat een m² maar één keer ingevuld kan worden, en daarom moeten er vandaag doordachte en bewuste beslissingen over deze m²'s genomen worden

dat deze verkavelingsplannen helemaal zonder inspraak van de buurtbevolking tot stand zijn gekomen. Toen bleek dat er erg veel weerstand tegen de verkaveling kwam, werd zonder overleg tot het oprichten van een gemeenschapsruimte op de verkaveling beslist; het hele proces geeft aan de buurt het gevoel van “wij weten beter dan jullie zelf wat goed is voor jullie buurt”; toch denken wij zelf de beste ervaringsdeskundigen over onze eigen buurt te zijn, en daarom wijzen wij op het ontbreken van een broodnodige intelligente en onderbouwde toekomstvisie op de Brugse Poort;

dat het argument dat een sociale mix goed is voor de buurt niet blijvend gebruikt kan worden om huizen voor rijkeren in deze buurt te bouwen; door de erg hoge koop- en huurprijzen is er net grote nood aan betaalbare woningen. Bovendien is nog nooit iemand beter geworden van het feit dat een rijker iemand naast hem/haar kwam wonen (werd in onderzoek bewezen)

dat deze verkaveling qua ontwerp en uitvoering niet meer of minder is dan een verkaveling die typisch ontworpen is op maat van een rurale of voorsteedse verkaveling; en ze past dus helemaal niet bij de stedelijke ontwikkeling die Gent in de volgende jaren zal en wil doormaken; waarbij meer inwoners vooral betekent dat je meer bewoning best realiseert op de reeds bebouwde oppervlakte, aangezien er met steeds meer bewoners ook steeds meer andere noden naar voor zullen komen, niet in het minst wat betreft de openbare ruimte en sociale functies van een buurt;

dat het feit dat dit terrein op legale wijze privé-bezit geworden is, helemaal geen recht voor de bezitter inhoudt om het gebied te verkavelen;

dat er zoveel bezwaren en negatieve adviezen voorhanden zijn, dat het helemaal niet zo moeilijk mag zijn om deze verkaveling af te keuren; en dat we dus moeten besluiten dat men liever projectontwikkelaars uit Sint-Martens Latem pleziert dan de bevolking van de buurt zelf;

dat het advies van de brandweer voor deze verkaveling op de hele lijn negatief is, en dat de aanpassingen die (onder meer) door de brandweer (maar ook ivm riolering en mobiliteit) geëist worden, van die orde zijn dat deze onmogelijk tegemoet getreden kunnen worden binnen het kader van de hier voorliggende aanvraag tot goedkeuring van de zaak van de wegen; als jullie dit goedkeuren, geven jullie je fiat over iets wat in feite superonzeker is of het wel haalbaar is; dat de huidige voorgestelde omtrekken van de wegenis zouden volstaan om daarbinnen aan de gestelde eisen tegemoet te komen, is volgens verschillende experts onmogelijk (de nu snel opgediste schets van nota bene de dienst stedenbouw -en niet de verkavelaar- lost deze patstelling niet op;

dat men geen glazen bol moet hebben om in te zien dat de talrijke voorwaarden en opgelegde lasten onvermijdelijk zullen leiden tot bouwmisdrijven en betwistingen, stilgelegde werken, processen en een half-afgewerkt product waar uiteindelijk niemand iets aan heeft en gezien z'n voorspelbaarheid in feite onverantwoordelijk is;


omwille van al deze redenen meen ik jullie met reden te mogen vragen om jullie verantwoordelijkheid op te nemen en dit gebied niet te verkavelen; dit voorgestelde project is het niet waard om in onze buurt te 'landen'. Bovendien rammelt het voorgestelde ontwerpbesluit om de wegenis eruit te halen maar de 'zaak van de wegen' door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodanig, dat we het zelfs tot hier in de Brugse Poort kunnen horen...


Graag wou ik afsluiten met het volgende: al snel zegt men dat wie zich verzet dat doet omdat ze “tegen 't stad” zijn. Echter: ook wij zijn de stad! En we zijn zeker de buurt waarin we leven. Ik zet me er dagelijks voor in om er voor iedereen een betere plek van te maken. Is het dan niet een beetje logisch dat wij het menen te mogen zeggen wanneer 'jullie' het echt verkeerd voorhebben? En dat we erg teleurgesteld zijn als blijkt dat 'jullie' daar helemaal geen oren naar hebben?


Met vriendelijke groeten,

Hilde Verschaeve, Brugse Poort, Gent


Hieronder -in ander blogbericht- van januari daterend bezwaarschrift, waarin verschillende argumenten beter uitgewerkt en van kaartjes voorzien werden.