maandag 8 juni 2015

buurtoverleg: dinsdag 23 juni 2015 om 20u15

Nieuws van De Puzzel met een uitnodiging voor overleg: dinsdag 23 juni 2015 om 20u15 in het Buurtcentrum in het Kokerpark.

"Samen met alle Puzzelaars (organisaties en bewoners) willen we informatie delen en meningen uitwisselen in verband met de 1,3 miljoen euro die de stad in/aan de Brugse Poort wil besteden.
Dit op basis van de brief die we eerder schreven naar het college en de pers. Het is onze bedoeling dat zoveel mogelijk mensen op de hoogte zijn van wat hieromheen allemaal leeft en dat hierover in de buurt ook gedebatteerd wordt.

Wil je beter op de hoogte zijn? Wil je je mening hierover kwijt?
Kom dan op dinsdag 23 juni 2015 om 20.15u naar het Buurtcentrum in het Kokerpark.
de stuurgroep van dé Puzzel"

(Note: deze brief hangt bij Trafiek tegen de muur geplakt ter lezing, misschien plakken we hem hier ook nog eens aan de muur)

De brief in kwestie:

Gent, 11 mei 2015


betreft: 1,3 miljoen voor de Brugse Poort

Het zal niemand verwonderen dat het antwoord van schepen Balthazar op een vraag van Astrid De Bruycker in de gemeenteraad van maandag 23 maart 2015 onze bijzondere aandacht trok. In dat antwoord geeft schepen Balthazar immers een aantal zaken te kennen waarover wij in crescendo stijl erg enthousiast zijn:

– de overeenkomst tussen sogent en BVBA Adelaar Properties voor de aankoop van een stuk grond op de site Meubelfabriek in de Meibloemstraat is verstreken en werd niet verlengd;
– de 1,3 miljoen € die voor deze aankoop + voor het oprichten van een gemeenschapsvoorziening begroot werd, blijft beschikbaar;
– de 1,3 miljoen kan op deze site maar ook voor een ander doel aangewend worden; evident wel in de Brugse Poort;
– de schepen heeft te kennen deze verschuiving van de middelen enkel te willen doen in grondige samenspraak met de buurt middels een inspraaktraject, waarbij ook oog moet zijn voor algemene noden in de wijk.

Met andere woorden: hier ligt voor de Brugse Poort iets heel moois op tafel, een fantastische én open kans.
Als stuurgroep van de Puzzel, die als netwerk van een 60-tal organisaties en diensten uit de Brugse Poort de belangen van en de solidariteit tussen haar bewoners probeert te behartigen, willen wij betreffende deze 1,3 miljoen € een sterk signaal aan het stadsbestuur geven.

Wij beseffen maar al te goed de uitzonderlijkheid van het feit dat dit groot bedrag de Brugse Poort te beurt valt. Dat de portemonnee voor onze buurt een tijdlang op de knip ging, is immers de heersende opinie sinds de inspanningen voor het stadsontwikkelingsproject Zuurstof voor de Brugse Poort. Zo'n uitzonderlijke gelegenheid moet je dus koesteren, wat voor ons betekent:

– deze 1,3 miljoen moet op een rechtvaardige manier besteed worden met als leidmotief 'diversiteit': het is hoog tijd dat in de Brugse Poort werk gemaakt wordt van inclusie, door te investeren in infrastructuur en ondersteuning overeenkomstig de dromen en noden van de vele diverse gemeenschappen die er wonen. Het is een opdracht van de stedelijke overheid om ervoor te zorgen dat beschikbare middelen billijk over de buurt verdeeld worden.
Met trots mogen we stellen dat de Brugse Poort gekenmerkt wordt door sterke initiatieven geïnitieerd door creatieve en actieve bewoners en organisaties. Dit merk je ook aan het bloeiend sociaal leven in de buurt. We bewieroken de mensen die dit allemaal realiseren en koesteren deze initiatieven. Toch is dit plaatje in resultaat vaak te eenzijdig, te middenklasse en ook te wit.
– het inspraaktraject voor de beslissing over de besteding van deze 1,3 miljoen moet op een democratische manier gebeuren met als leidmotief 'diepgang': zo'n diepgang kan enkel bereikt worden tijdens een breed en langzaam proces dat ervoor zorgt dat alle bewoners en organisaties van de Brugse Poort de kans krijgen hun stem te laten weerklinken en hiertoe bij te dragen.
Wij pleiten ervoor het geld niet onbedacht in de Brugse Poort te gooien zoals men dat doet met een handvol maïs in een kippenhok. Erg voorspelbaar zullen dan de 'usual suspects' met de beste korrels gaan lopen (ze kenden de kippenhoeder, ze wisten waar gevoederd werd, ze stonden er op tijd, waren fitter,...)

Om deze rechtvaardige en democratische gang van zaken te bevorderen, doen wij het voorstel om met een kleine fractie van het totaalbedrag een professionele kracht gedurende een bepaalde tijd (1 jaar?) exclusief te werk te stellen om een kwalitatief inspraaktraject te doorlopen en zo tot een resultaat te komen dat de diversiteitstoets kan doorstaan.
Wij zijn ervan overtuigd dat deze inspraak-opdracht de volledige aandacht vraagt en dus niet kan toegevoegd worden aan lopende reeds bestaande taakomschrijvingen.

Hopende het college met dit signaal geïnspireerd te hebben en uitkijkend naar verder overleg hieromtrent,

vriendelijke groeten,
de stuurgroep van de Puzzel van de Brugse Poort