vrijdag 22 maart 2013

Open brief Burgemeester en Schepencollege

Beste burgemeester, beste schepenen, beste gemeenteraadsleden van Groen, sp.a, Open VLD, CD&V,


maandag 25 maart moeten jullie een beslissing nemen over het ontwerpbesluit om de verkavelingsvergunning voor de Meibloemsite in de Brugse Poort goed te keuren.


Reeds 2 jaar volg ik samen met andere buurtbewoners dit dossier op. Ik ben ervan overtuigd dat heel wat onder jullie begrijpelijkerwijs het dossier (nog) niet zo goed kennen en bovendien is het ontwerpbesluit ook lang en technisch erg complex. Vandaar dat ik jullie graag help met een lijstje, waaruit moet blijken wat jullie in feite al dan niet goedkeuren.


Waarmee gaan jullie akkoord als jullie dit besluitontwerp goedkeuren? Waaraan geven jullie in feite groen licht? Hieronder geef ik een opsomming van het minimum dat je volgens mij moet weten om in eer en geweten een beslissing te nemen over de voorliggende verkavelingsvergunning.


dat 1 van de 4 meest dichtbevolkte sectoren van Gent er nog een pakket woningen bijkrijgt (sector Rooigem heeft nu al tussen de 50 en 100 woningen per hectare, ter vergelijking: verstedelijkt Gent -zonder het haven- en landelijke gebied- was in 2008 goed voor 14,9 w/ha);

dat dit bovendien gebeurt in een sector die er in de huidige periode al een 700-tal nieuwe woningen bijkrijgt;

dat dit gebeurt in een wijk waar de voorbije 10 jaar miljoenen euro's overheidsgeld geïnvesteerd werden, precies om meer zuurstof voor deze buurt te generenen; en dat met dit project precies het omgekeerde effect bereikt wordt (nog meer verdichting, nog minder ruimte)

dat dit gebeurt door middel van een privé-project dat er enkel op gericht is zoveel mogelijk winst te maken en zich helemaal geen snars aantrekt van wie al in deze buurt woont en welke bekommernissen er bij de bewoners leven. Dat met vastgoed momenteel heel veel geld te verdienen valt is geen geheim, maar waarom zet men dergelijke ongeïnspireerde projecten nooit op in minder dichtbevolkte buurten zoals bijvoorbeeld het miljoenenkwartier?

dat dit gebeurt in een wijk die steevast in de top 5 van de Gentse wijken staat wanneer het gaat over één van de volgende tekorten: crèches (200 plaatsen tekort volgens K&G), scholen (voor 2013 nog niet duidelijk, maar nu al zeker bij de 'topwijken' met aanzienlijke tekorten), openbaar bereikbaar groen, openbare bereikbare speelruimte, voorzieningen voor senioren (geen enkele), grote tekorten aan sociale plekken voor vrije tijd en organisaties, grote problemen betreffende parkeergelegenheid, ... (hierbij zijn de effecten van de 700 woningen die er nu al bijkomen momenteel nog niet eens zichtbaar)

dat dit gebeurt in een buurt waar de bruikbare vierkante meters om collectieve zaken te realiseren die ten goede komen aan alle mensen die nu reeds in de Brugse Poort wonen en er wensen te blijven wonen, erg schaars zijn en elke dag schaarser worden. Iedereen weet dat een m² maar één keer ingevuld kan worden, en daarom moeten er vandaag doordachte en bewuste beslissingen over deze m²'s genomen worden

dat deze verkavelingsplannen helemaal zonder inspraak van de buurtbevolking tot stand zijn gekomen. Toen bleek dat er erg veel weerstand tegen de verkaveling kwam, werd zonder overleg tot het oprichten van een gemeenschapsruimte op de verkaveling beslist; het hele proces geeft aan de buurt het gevoel van “wij weten beter dan jullie zelf wat goed is voor jullie buurt”; toch denken wij zelf de beste ervaringsdeskundigen over onze eigen buurt te zijn, en daarom wijzen wij op het ontbreken van een broodnodige intelligente en onderbouwde toekomstvisie op de Brugse Poort;

dat het argument dat een sociale mix goed is voor de buurt niet blijvend gebruikt kan worden om huizen voor rijkeren in deze buurt te bouwen; door de erg hoge koop- en huurprijzen is er net grote nood aan betaalbare woningen. Bovendien is nog nooit iemand beter geworden van het feit dat een rijker iemand naast hem/haar kwam wonen (werd in onderzoek bewezen)

dat deze verkaveling qua ontwerp en uitvoering niet meer of minder is dan een verkaveling die typisch ontworpen is op maat van een rurale of voorsteedse verkaveling; en ze past dus helemaal niet bij de stedelijke ontwikkeling die Gent in de volgende jaren zal en wil doormaken; waarbij meer inwoners vooral betekent dat je meer bewoning best realiseert op de reeds bebouwde oppervlakte, aangezien er met steeds meer bewoners ook steeds meer andere noden naar voor zullen komen, niet in het minst wat betreft de openbare ruimte en sociale functies van een buurt;

dat het feit dat dit terrein op legale wijze privé-bezit geworden is, helemaal geen recht voor de bezitter inhoudt om het gebied te verkavelen;

dat er zoveel bezwaren en negatieve adviezen voorhanden zijn, dat het helemaal niet zo moeilijk mag zijn om deze verkaveling af te keuren; en dat we dus moeten besluiten dat men liever projectontwikkelaars uit Sint-Martens Latem pleziert dan de bevolking van de buurt zelf;

dat het advies van de brandweer voor deze verkaveling op de hele lijn negatief is, en dat de aanpassingen die (onder meer) door de brandweer (maar ook ivm riolering en mobiliteit) geëist worden, van die orde zijn dat deze onmogelijk tegemoet getreden kunnen worden binnen het kader van de hier voorliggende aanvraag tot goedkeuring van de zaak van de wegen; als jullie dit goedkeuren, geven jullie je fiat over iets wat in feite superonzeker is of het wel haalbaar is; dat de huidige voorgestelde omtrekken van de wegenis zouden volstaan om daarbinnen aan de gestelde eisen tegemoet te komen, is volgens verschillende experts onmogelijk (de nu snel opgediste schets van nota bene de dienst stedenbouw -en niet de verkavelaar- lost deze patstelling niet op;

dat men geen glazen bol moet hebben om in te zien dat de talrijke voorwaarden en opgelegde lasten onvermijdelijk zullen leiden tot bouwmisdrijven en betwistingen, stilgelegde werken, processen en een half-afgewerkt product waar uiteindelijk niemand iets aan heeft en gezien z'n voorspelbaarheid in feite onverantwoordelijk is;


omwille van al deze redenen meen ik jullie met reden te mogen vragen om jullie verantwoordelijkheid op te nemen en dit gebied niet te verkavelen; dit voorgestelde project is het niet waard om in onze buurt te 'landen'. Bovendien rammelt het voorgestelde ontwerpbesluit om de wegenis eruit te halen maar de 'zaak van de wegen' door de gemeenteraad te laten goedkeuren zodanig, dat we het zelfs tot hier in de Brugse Poort kunnen horen...


Graag wou ik afsluiten met het volgende: al snel zegt men dat wie zich verzet dat doet omdat ze “tegen 't stad” zijn. Echter: ook wij zijn de stad! En we zijn zeker de buurt waarin we leven. Ik zet me er dagelijks voor in om er voor iedereen een betere plek van te maken. Is het dan niet een beetje logisch dat wij het menen te mogen zeggen wanneer 'jullie' het echt verkeerd voorhebben? En dat we erg teleurgesteld zijn als blijkt dat 'jullie' daar helemaal geen oren naar hebben?


Met vriendelijke groeten,

Hilde Verschaeve, Brugse Poort, Gent


Hieronder -in ander blogbericht- van januari daterend bezwaarschrift, waarin verschillende argumenten beter uitgewerkt en van kaartjes voorzien werden.

Bezwaarschrift verkaveling Meibloem

We schrijven 2002. De stad Gent lanceert het stadsvernieuwingsproject “Zuurstof voor de Brugse Poort”. Daarin wordt vertrokken van de vaststelling dat de Brugse Poort een drukke en gezellige, maar ook een dichtbebouwde wijk is. De stad stelt dat de meeste woningen klein zijn en dat er weinig groen of openbare ruimte is. De stad expliciteert dat ze via het zuurstofproject de wijk meer ademruimte wil geven. De ruimtelijk-fysieke pijlers die deze doelstelling moeten waarmaken, zijn onder meer het 'creëren van open en groene ruimte, zowel publiek als privaat' en het 'verbeteren van de mobiliteit (via de Rode Loper en aandacht voor buurtparkeren).

Ik ben van mening dat de voorliggende verkavelingsaanvraag helemaal ingaat tegen de geest van dit stadsvernieuwingsproject, dat nochtans al 10 jaar met voormelde bedoelingen onze wijk probeert te veranderen. Vooral daar waar het elementen van bevolkingsdichtheid betreft, dreigt deze verkaveling de situatie van de wijk in kwestie opnieuw te laten verslechteren. Onbebouwd ruimte is superschaars in de 19de eeuwse gordel, en dat merk ik als bewoner van zo'n wijk elke dag. Alles is volgebouwd en het is erg moeilijk om nog ergens een (nieuwe) open ruimte te kunnen verwezenlijken. Als de stad nu ook al gaat toestaan dat dergelijke (laatste) binnengebieden verkaveld en volgebouwd worden, dreigt de wijk -nog meer dan ze dat al is- te gaan dichtslibben.

Ik heb mijn bezwaren tegen de voorgestelde verkaveling in een aantal onderbouwde thema's
uitgewerkt.

1. Gegeven: De super-dense wijk Brugse Poort/Rooigem.
Het verkavelingsgebied gelegen in het binnengebied van de Kastanjestraat, Meibloemstraat, Sparrestraat en Reinaertstraat bevindt zich in de wijk Brugse Poort/Rooigem, meer specifiek in 1 van de 7 deelsectoren van dat gebied, met name “Rooigem”. In de wijkfiche “Brugse Poort – Rooigem” vinden we voor de volledige wijk de volgende frappante cijfers: 28,1% van de oppervlakte (totaal=2,54 km2) is bebouwd (voor Gent is dit gemiddeld 12,3%). Dat is dus ruimschoots meer dan het gemiddelde. Voor de deelsector Rooigem is dit percentage nog veel hoger, aangezien onder meer ook de onbebouwde Drongense Meersen in de totale oppervlakte van de buurt meegerekend worden. Een erg volgebouwde sector dus. In diezelfde wijkfiche vinden we voor wat de bevolkingsdichtheid betreft het volgende cijfer: 6.583 inwoners/km2 (voor Gent is dit gemiddeld 1.519 inwoners/km2). Ook wat dit apsect betreft, geldt dat de Drongense Meersen het inwonersaantal voor de hele buurt naar beneden haalt. Daarnaast bevolken nog heel wat niet geregistreerde mensen het gebied. Een erg dichtbevolkte sector dus.

Nog straffer en duidelijker worden de cijfers wanneer we kijken naar de sectoriële gegevens, daar waar het woningdichtheid betreft. Dat is bijvoorbeeld het geval in het Eindrapport “Analyse van het woonaanbod in Gent” (stad Gent, 2008). Op de figuur hieronder zien we de bruto woningdichtheid in Gent, uitgedrukt in aantal woningen per hectare. De sector Rooigem is één van de slechts 4 Gentse sectoren waar het aantal woningen per hectare boven de 50 uitstijgt, en is daarmee dus één van de meest verdichte sectoren van de hele stad. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen spreekt jammer genoeg enkel over minimale normen (25 woningen per hectare) en niet over maximale. Dan rest ons alleen te vergelijken met andere cijfers. Verstedelijkt Gent (zonder het haven- en het landelijke gebied) was in 2008 goed voor 14,9 w/ha. De sector Rooigem zit dus meer dan 3 keer boven het Gents gemiddelde!

Na het bekijken van deze facetten van ‘densiteit’, kunnen we terecht stellen dat de sector Rooigem,
waarvan de verkavelingssite zich in het hart bevindt, al ruimschoots één van de meest dichtbevolkte
gebieden van Gent is: bezwaarlijk een goede plaats om een dergelijk verkavelingsproject goed te
keuren.


2. En als we in de toekomst kijken?
De densiteit van de Brugse Poort/Rooigem neemt nog toe. Ondanks de opzet van Zuurstof voor de Brugse Poort, slibt de wijk sinds de start van het project geleidelijk aan weer toe. Daar waar onteigende en gesloopte straten en huizen plaats maakten voor open ruimte; verrijzen geleidelijk aan de geplande woonprojecten. Zo zullen er in een tijdspanne van een 10tal jaar in de wijk een 700-tal nieuwe woningeenheden bijkomen. Er zijn de reeds lang geplande (meestal publieke) projecten (zie kaart aantal geplande woningen per wijk), en de laatste jaren komen daar ook nog een aantal studentenbuildings (Vlasgaardstraat, Zuidkaai) en private ontwikkelingen bij. Weeral is de Brugse Poort/Rooigem de 'beste' leerling van de klas. De buurt stond in 2008 op de vierde plaats qua aantal geplande woningen in Gent. De stad Gent spreekt zelf van een “zeer groot woningaanbod” dat daar al gecreëerd wordt. In de Brugse Poort/Rooigem zijn het meestal redelijk kleine projecten, die los van elkaar en door andere spelers ontwikkeld worden. Het is daarom des te belangrijker dat de stad een coördinerende rol in deze opneemt, dat ze tijdig inziet dat het schip de verkeerde richting uitvaart, en dus een halt toeroept.
Bij elke ontwikkeling is het belangrijk dat de wijk waarin het project wordt gepland en meer
specifiek ook de toekomstige (nabije en verre) evolutie van die wijk geanalyseerd word. Ik heb niet
het gevoel dat dat in deze gebeurd is, en dat kan je bezwaarlijk een goede stedbouwkundige situatie
noemen om zo'n verkaveling goed te keuren.

3. De buurtdichtheid: neveneffecten.
Wanneer we over een dense (en nog steeds denser wordende) wijk spreken; is het belangrijk om te gaan kijken naar de effecten van deze densiteit op andere aspecten dan de stenen en huizen en het wonen pur sang. Wonen brengt immers ook andere zaken met zich mee.

De Brugse Poort/Rooigem is een erg jonge wijk. Het is dé Gentse wijk met het méést aantal kinderen van 0 tot 2 jaar en het is nog steeds één van de sterkste stijgers wat jonge kinderen betreft. Jonge gezinnen en veel kinderen brengen nood aan kinderopvang en scholen mee. Wat de kinderopvang betreft, ligt de dekkingsgraag met 25% nog ver onder de Barcelona-norm van 33%. Bovendien heeft recent onderzoek van Kind & Gezin uitgewezen dat 62,3% van de 0 tot 2-jarigen nood heeft aan kinderopvang, wat aangeeft dat zelfs die Barcelona-norm van 33% slechts een minimum is (gegevens: Pedagogische Begeleidingsdienst stad Gent, rapport 2010). De dekkingsgraad kan best vergeleken worden met die van andere Gentse buurten: binnenstad 60%, drongen 52%, Gentbrugge 64%, maar ook Nieuw Gent 60%. De Brugse Poort-Rooigem bevindt zich met die 25% dus absoluut in de onderkant van de tabel (cijfers uit 2012). In 2010 stelde de stad zelf dat er 64 bijkomende plaatsen nodig waren in de Brugse Poort-Rooigem. Tegen 2015 zouden er 47 bijkomen. Dit aantal is reeds onvoldoende en houdt nog niet eens rekening met alle bijkomende plaatsen die nodig zullen zijn voor alle nieuwe bewoners van de nieuwbouwprojecten (Acacia, Luizengevecht, Blaisantvest, Biezenstuk,...). De cijfers van het Lokaal Overlegplatform Kinderopvang (LOK) van Gent maken het nog wat straffer; zij houden rekening met de normen van Kind en Gezin en bepalen dat de Brugse Poort/Rooigem het grootste tekort in heel Gent heeft en bepalen dat op 200!!! plaatsen; dat was in 2010; dus het tekort kan enkel vergroot zijn...

Het scholentekort is al langer bekend en zal niet opgelost raken met hier en daar een klaslokaal toe te voegen. Willen dat kinderen in de wijk naar school gaan, is één ding; daartoe de scholen realiseren, is er nog een ander.

In wijken die kampen met parkeerproblemen, is ruimte nodig voor extra parkeerplaatsen of ruimte voor het systeem ‘autodelen’ of publieke beveiligde fietsenstallingen. De Brugse Poort kampt absoluut met zo'n parkeerprobleem. Geen enkele van deze aan parkeren gerelateerde problemen wordt in deze verkavelingsaanvraag aangepakt; integendeel. Ik baseer mij op experts ter zake (mondeling) om te stellen dat deze verkaveling enkel voor nog meer parkeerdruk in de wijk zal zorgen. Wie nu eens een kijkje gaat nemen op de parking van de voormalige Bowling de Meibloem, kan zien hoeveel auto's opieuw in de straten zullen terechtkomen eens ze niet meer op deze (voorlopige) parking terecht zullen kunnen. Daarnaast is het ongeloofwaardig dat de beperkte voorzieningen op de verkaveling zelf aan de benodigde parkeerplaats voor bewoners en bezoekers zullen tegemoet kunnen komen. Weeral een voorbeeld van hoe een een reeds bestaand buurtprobleem door de verkaveling niet aangepakt maar eerder verergerd zal worden.

Een andere blinde vlek in het woonbeleid voor de Brugse Poort/Rooigem is de aandacht die zou moeten uitgaan naar het duurzaam omgaan met woonvoorzieningen voor senioren. De idee dat mensen die dat willen, eens ze ouder worden, in een aangepast woonaanbod in de wijk waar ze gewoond hebben terecht zouden kunnen, is een edele gedachte. Niets daarvan in de Brugse Poort/Rooigem. Voorlopig telt deze wijk geen enkel rusthuisbed, geen enkele serviceflat, geen enkele alternatieve woonvorm met ouderen.
De Brugse Poort/Roooigem en zeker de sector Rooigem heeft nog steeds een grote nood aan meer publieke ruimte, onder meer in de vorm van groen en speelplekken. Het Kokerpark, Pierkespark en Acaciapark hebben dan wel het woord 'park' in hun naam; maar van veel bomen is er hier geen sprake. Bovendien is elk van deze publieke ruimtes (ook Fonteineplein en Kettingplein) qua oppervlakte en inrichting en dus ook qua bestemming erg beperkt. Graag herinner ik de stad Gent aan haar eigen groennorm van 10m2 per inwoner. Hiermee vergeleken lijkt de sector Rooigem wel 'normeloos'.

En dan is er in de wijk ook nog een grote vraag naar plekken om met het verenigingsleven samen te komen en om te feesten. Een heleboel organisaties maar ook individuen komen qua vrije tijd in de buurt niet aan hun trekken.

In de marge van het strikte woonfenomeen vragen heel wat buurt-evoluties dus om ingrepen en
gerichte investeringen in de buurt. Meer kinderopvang en scholen; plekken voor parkeren, groen,
spel, verenigingsleven en ontspanning; en de ruimte om waardig ouder te worden in de buurt.
Daartoe zal men elke schaarse vierkante meter nodig hebben. Schaarse vierkante meters die er nu
in feite al niet meer zijn. Om een dergelijk binnengebied dus zomaar vol te bouwen met een flauw,
op winstmaximalisatie geïnspireerd verkavelings- en bouwplan, dat op geen enkele van deze
huidige of toekomste buurtevoluties inspeelt, daar heb ik dus echt een bezwaar tegen.


Opmerking: ik bedoel hier niet mee dat een verkaveling of deze verkaveling al deze 'neveneffecten' moet remediëren. Ik bedoel vooral dat zo'n verkaveling aan deze bekommernissen niet tegemoetkomt, integendeel, ze zal ze alleen maar verergeren (nog meer nood aan kinderopvang, scholen,...). Bovendien neemt ze de al zo schaarse plek om eventuele ruimtelijke oplossingen te kunnen vinden, weg. Deze ruimte is dan immers niet meer beschikbaar voor zaken die zo nodig zijn in deze buurt (crèche?, school?, parking?, groter park?, vrije speelplek?, woonzorgzone?,...). Wat vooral nodig is, zijn ingrepen die de buurt aantrekkelijk en leefbaar maken en houden, vooral voor wie er nu al leeft.

4. Als er dan toch gebouwd moet worden: over stedelijke verdichting.
Ik ben absoluut akkoord dat duurzaam wonen in de toekomst best in de stad gebeurt en dat een verdichting en uitbreiding van het stedelijk patrimonium dus noodzakelijk is. Echter: als er in Gent al woningen moeten bijkomen, hebben studies van de stad zelf uitgewezen dat dat niet in de Brugse Poort/Rooigem (en al zeker niet in de sector Rooigem) zal moeten zijn. Andere wijken en deelgemeenten komen daar veel beter voor in aanmerking (voor suggesties over waar dan wel, zie de kaart hiernaast).

Ik ben niet de eerste die pleit voor een maximale in de plaats van een minimale woningdichtheids-norm.
Buurten zoals de Brugse Poort/Rooigem zouden dan eindelijk eens met rede én recht kunnen zeggen dat het
GENOEG geweest is wegens OVERBOEKING. Ik teken bezwaar aan; graag u tot een andere, minder
overbevolkte buurt te wenden.


5. Stedelijke inspiratie.
A. Bezwaarlijke inspiratie die ik haalde uit het Ruimtelijk Structuurplan Gent; de woorden van
het stadsbeleid zelf dus:

Bewust en doordacht omgaan met de Gentse ruimte. - Alles op de juiste plaats. - Duurzaamheid met ruimtelijke draagkracht en kwaliteit zijn hierbij kernbegrippen. - Een duurzame ruimtelijke ontwikkeling houdt rekening met de behoeften van de huidige generatie, zonder de noden van toekomstige generaties in gevaar te brengen. - Structuurplanning = lange termijn visie op de gewenste structuur in de ruimte om ons heen. – Het RSG vormt een beleidskader voor de vele projecten die in deze stad leven: elk project moet passen in de globale visie van het structuurplan. - De gordel rond de binnenstad wordt al enkele jaren stapsgewijs vernieuwd via stadsvernieuwingsprojecten. Het aantal woningen blijft hier hoogstens gelijk, maar kan ook dalen omdat er meer ruimte voor groen en ontmoeten komt. - De 19de-eeuwse gordel rond de binnenstad bestaat voor een groot deel uit dicht bebouwde, oude arbeiderswijken. Deze wijken kreunden onder de slechte kwaliteit van de woningen en het gebrek aan groen en ruimte. Stadsvernieuwingsprojecten zorgen hier nu voor revitalisering: herstructurering, meer ruimte en groen, een betere leefbaarheid, een aantrekkelijke woonomgeving, nieuwe particuliere en sociale woningen... Voorbeelden zijn ‘Zuurstof voor de Brugse Poort’, ‘Bruggen naar Rabot’ en ‘Ledeberg Leeft’. - Op het vlak van groen is de strategie : de totale groenoppervlakte in de stad uitbreiden. - Speelruimte en ruimte voor sport : in andere wijken zijn er te weinig speelplekken in verhouding tot het aantal kinderen en jongeren dat er woont (Brugse Poort, Rabot, Sluizeken-Tolhuis-Ham, Macharius-Heirnis, Sint-Amandsberg en Gentbrugge- kern. Ook daar komen extra plekken waar kinderen en jongeren zich kunnen uitleven. - De klemtoon ligt op een stadsvernieuwing die struc- tureel iets verbetert aan de wijk, met meer groen en open ruimte en een verbetering van de woningen als hefboom.

B. Bezwaarlijke inspiratie die ik haalde uit het Bestuursakkoord 2013-2018 van Sp.a-Groen- OpenVLD ; de woorden van de nieuwe bestuurscoalitie zelf dus:

4.43 Cruciaal in het behoud van de leefbaarheid van de wijken is het respect voor de ruimtelijke draagkracht en het verhogen van de kwaliteit van de ruimte. Aandacht voor coherente stads- en schaalpatronen per buurt, wijk of deelgemeente zijn daarbij belangrijk. Waar nodig worden beeldkwaliteitsplannen opgemaakt.

5.3 Bij elk nieuwbouwproject met meer dan 20 wooneenheden eisen we dat 20% sociale huurwoningen voorzien worden. In sociale, publieke en semi-publieke projecten voorzien we daarnaast ook sociale koopwoningen en bescheiden koopwoningen.

5.58 We zorgen ervoor dat de verschillende woonbehoeften in de verschillende wijken vervuld worden zodat iedereen in zijn eigen buurt kan verhuizen wanneer dit comfortabeler is voor zijn gezinssituatie of levensfase. Belangrijk hierbij is om kleinschalige woonprojecten voor senioren te voorzien verspreid over de buurten. Daarbij denken we ook aan de uitwerking van een experimenteel woonconcept rond co-housing voor senioren.

met vriendelijke groeten, Hilde Verschaeve – Reinaertstraat 60 – 9000 Gent

Bronnen: Analyse van het woonaanbod in Gent, Eindrapport, okt 2008, Stad Gent (Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning) Wijkfiche Brugse Poort – Rooigem, stad Gent (2010?) Voorschoolse kinderopvang stad Gent 2010, Pedagogische Begeleidingsdienst i.s.m. Dienst Kinderopvang Stad Gent , 2010 Ruimtelijk Structuurplan Gent Bestuursakkoord 2013-2018

zaterdag 16 maart 2013

TEENS!

Nog een uitnodiging!

Sinds vorige week donderdag organiseert 'Jeugdwelzijnswerk voor Tienermoeders' vzw LEJO ontmoetingsmomenten voor tienermama’s uit groot Gent in koffiehuis Trafiek. Het is een gezellige en ideale plek voor deze bijeenkomsten! Leuk ook dat we hiervoor de ‘Choco’ mogen gebruiken, maar niet persé hoeven te ‘bezetten’.

In bijlage vind je de TEENS-promokaart. Deze maand komen we elke donderdag van 16u tot 18u samen.

zondag 10 maart 2013

Gentse Lente

21 maart blijft ons achtervolgen! Dan start ook de Gentse Lente. U heeft er vast al over gehoord? Internationale dag tegen racisme, met in Gent een woordelijke begrafenis.

Zie link!
https://www.facebook.com/groups/DeGentseLente/?fref=ts

info CO-HOUSING

En nog op 21 maart: een info-avond over een co-housing project in Semmerzake, 20h.

Een groepje enthousiastelingen zoekt nog een 4de gezin om een kleinschalig cohousingproject in Semmerzake (nabij Gavere) vorm te geven. Sociaal, ecologisch, verbonden, creatief,... zijn de sleutelwoorden.
Wil je meer weten over het project: ontstaan, voordelen, uitdagingen? Ben je zelf op zoek naar een plek om samen met anderen delend, spelend, levend te wonen? Ben je nieuwsgierig naar het reilen en zeilen van de groep en de concrete invulling van het project?

Kom dan luisteren en vragen stellen, je bent van harte welkom.
Als dat kan, graag vooraf een seintje dat je komt via Filip Loobuyck 0486/083242 of filip.loobuyck1@telenet.be

Coöperatief Natuurlijk - lezing

21 maart. Begin van de lente!
En om 18h bij Trafiek: bijeenkomst van 'Coöperatief natuurlijk' beneden in de Chocokamer.

"Coöperatief natuurlijk" is een groep mensen die samen een stuk landbouwgrond willen aankopen. Daarop willen ze bos planten, aan tuinbouw (permacultuur) en recreatie doen.

Er werd al flink wat nagedacht voor dit project. Het resultaat daarvan kan je zien op http://www.djkunda.be/pdf/CooperatiefNatuurlijk.pdf

Wie erbij wil zijn, graag vooraf laten weten aan Maarten Redant via mardukski@gmail.com
(Info via www.djkunda.be)

maandag 4 maart 2013

Workshop: aromatherapie voor beginners

Workshop aromatherapie voor beginners op zaterdag 30 maart, van 14u tot 16u.

In deze basisworkshop wordt uitgelegd wat aromatherapie precies is, hoe het ondersteunend en/of genezend kan werken, op welke manieren je het zoal kunt toepassen en welke voorzorgsmaatregelen je in acht dient te nemen.

Verder worden enkele essentiële oliën en bloemenwaters op een praktische manier besproken en krijg je heel wat nuttige tips om zelf mee aan de slag te gaan.
Natuurlijk is er ook ruimte voor vragen en testers staan ter beschikking.

Deelnameprijs is 2 euro per persoon.

Heb je interesse of wil je meer info? Geef dan een seintje via
info@aquara.be of 0479 68 30 31.

Workshop wordt gegeven door Sofie Van Grieken, Gezondheidsconsulente – Massagetherapeute
aQuara - Cederstraat 20 - 9000 GENT - België - +32-(0)479683031
info@aquara.be - www.aquara.be

Bezoek BOEKENTOREN

Op zondag 17 maart, 11 stipt

We hebben een bezoek aan de boekentoren kunnen versieren!
Gezien de renovatiewerken zullen we in de bibliotheek rondgeleid worden door een medewerker van het project zelf.
De prijs per bezoeker is € 5 omdat we op een zondag komen.

Een rondleiding doorheen het gebouw met bezoek leeszalen, krantenkelder, belvedère, en een zicht op de eerste fase van de restauratie van de boekentoren.

Afspraak stipt 11h in de inkomhal van de boekentoren.

U dient vooraf in te schrijven omdat er 'maar' maximum 35 personen toegelaten zijn.
Inschrijven kan via trafiek@skynet.be

Mocht je echt geen idee hebben wat daar aan de gang is, kijk dan eens op:
http://www.boekentoren.be/

De architecten van de restauratie zijn Paul Robbrecht en Hilde Daem, ook de ontwerpers van de Stadshal.
Hun kantoor zit bovendien in onze wijk, in de Lieremanstraat.
http://www.robbrechtendaem.com/intro

(Dank aan Frank voor de contacten en voor bovenstaand tekstje :) )